E-Mail gebruik

verkeersschool "MotorMouse" garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan verkeersschool "MotorMouse" zendt, is niet gegarandeerd. verkeersschool "MotorMouse" raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan verkeersschool "MotorMouse" te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

verkeersschool "MotorMouse" respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan verkeersschool "MotorMouse" verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Disclaimer

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen. De informatie op deze website wordt door verkeersschool "MotorMouse" met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.

Verkeersschool "MotorMouse"aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

De website van verkeersschool "MotorMouse" bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door verkeersschool "MotorMouse" worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van verkeersschool "MotorMouse".

verkeersschool "MotorMouse" geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.


Toepasselijk recht

Op deze website en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Copyright © 2009

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij verkeersschool "MotorMouse" en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkeersschool "MotorMouse" niet toegestaan.